Buached | Hospital

โรงพยาบาลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

Buached Hospital

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 20 ปี โรงพยาบาลบัวเชดได้มุ่งมั่นดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอบัวเชดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน HA (Hospital accreditation) และ HPH (Health Promoting Hospital)
โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้โรงพยาบาลบัวเชดเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ชุมชนไว้วางใจ

เข้าสู่หน้าหลัก

Vision

ดูแลสุขภาพได้มาตรฐาน บริการเชิงรุก ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม

Mission

ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย บุรณาการงานเชิงรุก โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

Core Values

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ร่วมมือพัฒนา