ปิดหน้าต่างนี้ [X] 

Buached | Hospital

โรงพยาบาลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

Buached Hospital

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 20 ปี โรงพยาบาลบัวเชดได้มุ่งมั่นดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอบัวเชดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน HA (Hospital accreditation) และ HPH (Health Promoting Hospital)
โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้โรงพยาบาลบัวเชดเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ชุมชนไว้วางใจ

เข้าสู่หน้าหลัก

Vision

โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ดูแลสุขภาพได้มาตรฐาน บริการประทับใจ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

Mission

1. พัฒนาความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านฟื้นฟูสุขภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงทุติยภูมิ
2. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ปรับปรุงระบบบริการให้ผู้รับบริการประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข
4. บริหารจัดการระบบสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสุขภาพ

Core Values

“TAMDEE” หรือ “ทำดี”
คำสำคัญ นิยาม
T = Teamwork : การทำงานเป็นทีม และร่วมกับภาคีเครือข่าย
A = Achievement in patient & Customer focus : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริการ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
M = Management by fact : การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
D = Do continuous process improvement : การหาโอกาสพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีการขยับเป้าหมายของผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้
E = Ethic & professional standard : การตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพพร้อมการกำกับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน
E = Empowerment : เสริมพลังเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหา พัฒนางานตนเอง